Kerkklanken 22 september 2017

PREEKBEURTEN

Zondag 24 september 2017
10.00 uur: ds. H.S Mosterd, Amersfoort
Opening winterwerk
Na de dienst ontmoeting in De Bron
18.30 uur: ds. H.J. Wijnen, Nieuwegein
Collecte in de dienst: HGJB (Diac)
Collecte bij de uitgang: Plaatselijk jeugdwerk (CvK)

Zondag 1 oktober 2017
Israëlzondag

10.00 uur: prop. J.J. Hagendijk, Rotterdam
Kerk & School
Verbinding met De Bron
Na de dienst ontmoeting in De Bron
18.30 uur: ds. J.H. Reijm, Alblasserdam
Collecte in de dienst: Predikantsplaats (CvK)
Collecte bij de uitgang: Israëlzondag (Diac)

AGENDA

Zaterdag 23 september 2017
Vanaf 15.00 u. Opening winterwerk

Maandag 25 september 2017
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Dinsdag 26 september 2017
18.30 u. Club Jong Leven 5/6
20.15 u. Startavond groeigroep

Woensdag 27 september 2017
19.00 u. Follow Me
20.00 u. “Op Weg”-kring
20.30 u. Follow Me Next

Donderdag 28 september 2017
20.00 u. Bijbelgesprekskring

Maandag 2 oktober 2017
20.00 u. Moderamenvergadering

Dinsdag 3 oktober 2017
19.00 u. Club Jong Leven 7/8
20.00 u. Consistorievergadering

Woensdag 4 oktober 2017
19.00 u. Follow Me
20.30 u. Follow Me Next

Vrijdag 6 oktober 2017
19.00 u. Kledingbeurs
19.00 u. 12+-club

Zaterdag 7 oktober 2017
10.00 u. Kledingbeurs

GEMEENTEBERICHT

Rondom het Woord
Bij de diensten

Komende zondag staat in het teken van de opening van het winterwerk. We willen Gods zegen vragen over al het werk wat het komende seizoen in de gemeente mag plaatsvinden.

Dienst Kerk & School
Van 11 t/m 29 september zijn op de Ichthusschool en De Rank de verhalen van Esther verteld. Het thema voor dit jaar is “Je hoeft niet bang te zijn”. God zal bij je zijn; wat er ook gebeurt!
De kinderen hoorden de verhalen, zongen de liedjes en psalmen, die daarover gingen. Ook hebben ze prachtige knutselwerkjes en tekeningen gemaakt, die we weer in de kerk en in De Bron willen laten zien.
Zondag 1 oktober a.s. willen we deze drie weken afsluiten in een speciale dienst, die geleid zal worden door Jeroen Hagendijk.
We hopen veel kinderen samen met vriendjes, vriendinnetjes en u als gemeente, te verwelkomen!
Na de dienst kunt u/kun jij in De Bron onder het genot van koffie/thee/limo de werkjes bewonderen en gezellig napraten. Hartelijk welkom!

de Kerk/School commissie

Organisten

zondag 24 september 201710.00 uurdhr. J. Swets
 18.30 uurdhr. J. Swets
zondag 1 oktober 201710.00 uurmevr. M. Lakerveld
 18.30 uurdhr. W. Voorrips
  
  

Kinderoppas

24 september 10.00 u.:
Janneke Verhoeff, Willemiek Timmermans, Christina Timmer, Laurene Brobbel en Ellemieke Lankhorst

1 oktober 10.00 u.:
Esther van Duuren, Henrieke van der Ree, Miranda Boer, Inez den Besten en Linda Korevaar

Vanuit de kerkenraad
Aftreden diaken

Zoals u in de vorige Kerkklanken heeft kunnen lezen, zijn er weer verschillende broeders aftredend en herkiesbaar.
U heeft hiervoor namen in kunnen dienen.
Na het verschijnen van de vorige Kerkklanken heeft diaken Bert Timmer aangegeven zijn ambt per 17 september neer te leggen.
Hoewel wij deze beslissing zeer betreuren, dienen wij zijn besluit te respecteren.
Hij heeft de gemeente vele jaren mogen dienen in het ambt van diaken.
Ook via deze weg willen we Bert ontzettend bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij het werk in de kerkenraad. We zijn dankbaar dat hij op de achtergrond nog taken voor de gemeente wil blijven doen.
Zondag 17 september hebben we als gemeente Bert de woorden uit psalm 90 toe mogen zingen:
“Sterk onze hand en zegen onze vlijt
Bekroon ons werk, nu en ’t allen tijd”
We wensen Bert en zijn gezin Gods nabijheid toe voor nu en in de toekomst.

Vacature ouderling
Tegen twee broeders van de kerkenraad die zich herkiesbaar stelden, zijn helaas tegenkandidaten ingediend.
Dit betreft de ouderlingen Giedo Lankhorst en Corné Verhoeff.
Giedo Lankhorst heeft aangegeven zijn beslissing om zich herkiesbaar te stellen, te handhaven. Corné Verhoeff heeft helaas besloten om dit niet te doen.
Dit houdt in dat er thans ook een vacature ontstaat voor het ambt van ouderling. Voor dit ambt heeft u nog geen namen in kunnen dienen.
De belijdende leden van de Hervormde Gemeente Willige Langerak worden daarom opnieuw in de gelegenheid gesteld om namen van mannelijk belijdende leden in te dienen voor deze vacature. Opgave van namen kunt u schriftelijk en ondertekend in een gesloten envelop doen en deze uiterlijk maandagmorgen 2 oktober inleveren bij de scriba, dhr. J. van Oostrom, Zernikelaan 59 te Schoonhoven of mailen naar scriba@hgwl.nl.
De opgestelde dubbeltallen zullen in de Kerkklanken van 6 oktober worden vermeld en zondag 8 oktober in de kerk worden afgekondigd.
De stemmingsvergadering is op maandag 9 oktober om 20.00 uur in De Bron.

Invoering Liedboek
Naar aanleiding van het besluit tot invoering van het Liedboek - waarmee de inmiddels vier jaar bestaande praktijk definitief zou worden - is door een paar gemeenteleden aan een groot aantal gemeenteleden een open brief gestuurd. Daarin wordt bezwaar gemaakt tegen de definitieve invoering van het Liedboek. Deze brief heeft binnen de gemeente de nodige reacties losgemaakt.
Als kerkenraad hechten we groot belang aan het behoud van de rust en de eenheid binnen onze gemeente.
De kerkenraad wil zich daarom nader bezinnen op het proces rondom de invoering van het Liedboek. De invoering van het Liedboek wordt daarom tijdelijk uitgesteld. Voorlopig gaan we door m.b.t. de liedkeuze in de dienst zoals we de afgelopen vier jaar gewend waren.
De ingevulde bestelformulieren voor de aanschaf van het Liedboek zullen worden bewaard. Gemeenteleden, die al een betaling hiervoor hadden gedaan, zullen het geld teruggestort krijgen. Dit doen we om geen verwarring te krijgen m.b.t. de gedane betalingen.
Gezien de ontwikkelingen binnen onze gemeente, lijkt het de kerkenraad zinvol om binnen afzienbare tijd een gemeenteavond te beleggen. U wordt hierover nader geïnformeerd.
Wij vragen uw gebed om wijsheid voor het werk van de kerkenraad, omdat deze steun onmisbaar is.

Jack van Oostrom, scriba

Diaconie

24 september | HGJB
De HGJB heeft als missie om jongeren toe te rusten als christen te leven met God als bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Om deze missie te bereiken staat de HGJB voor ogen dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren en dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven. En dat jongeren vanuit hun geloof en belijdenis een licht en voorbeeld mogen zijn voor de mensen om hen heen. De HGJB werkt veel samen met gemeenten, ambtsdragers en jeugdleiders. (www.hgjb.nl)

1 oktober | Israëlzondag
Op zondag 1 oktober is het in de Protestantse Kerk Nederland Israëlzondag. Een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Het doel hiermee is het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en het geven van financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert ‘Kerk en Israël’ ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven. (www.kerkenisrael.nl)

de Diaconie

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2017
De solidariteitskas is bestemd voor onderlinge steunverlening. Dat kan uiteen lopen van subsidie bij noodzakelijke restauratie tot pastorale ondersteuning in nieuwbouwwijken. Ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouwwerk worden uit deze kas betaald.
Een plaatselijke gemeente betaalt jaarlijks voor elk van haar belijdende leden een verplicht, vast bedrag aan de solidariteitskas. Dat is € 5,00.
De andere € 5,00 van de belijdende leden en de € 10,00 van de doopleden komt ten goede aan de eigen plaatselijke gemeente.
De enveloppen van de solidariteitskas kunt u eind september in de brievenbus verwachten. In de folder, die bijgesloten is, kunt u meer lezen over de solidariteitskas.
Heeft u vragen over de solidariteitskas, bel of mail even met Peter Vermeulen, tel.0182-387324, mail p.a.vermeulen@planet.nl.

het College van Kerkrentmeesters

Follow Me

De catechisatie gaat weer van start.
Ben je 12 jaar of ouder dan nodigen we je weer van harte uit voor Follow Me (Next). Jeroen Hagendijk heeft de plek ingenomen van Gerard Wolfert als catecheet, maar gelukkig zijn Peter en Anne de bekende gezichten, die als mentoren met jou als jongere in gesprek willen gaan over het geloof.
Ben je tussen de twaalf en zestien jaar, dan ben je welkom bij Follow Me op de woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Als je zestien jaar of ouder bent, dan ben je welkom bij Follow Me Next op de woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. De eerste keer is op woensdag 27 september aanstaande. We hopen je weer te zien en te spreken bij Follow Me (Next).

Belijdeniscatechese
Vorig jaar waren er geen deelnemers voor de belijdeniscatechese, maar we zijn benieuwd of er dit jaar jongeren of ouderen zijn, die overwegen om belijdeniscatechese te volgen. Omdat we vacant zijn hebben we nog geen catecheet, die de invulling doet. Maar als er behoefte is, gaan we op zoek naar een passende invulling. Meedoen betekent niet automatisch dat je aan het einde van het seizoen ook belijdenis doet of gedoopt wordt. Er is alle ruimte om toe te groeien naar een weloverwogen keuze. Als je behoefte hebt aan verdere informatie, neem dan contact op met één van de ouderlingen.

Club ‘Jong Leven’
Dinsdag 26 september om 18.30 uur zijn alle kinderen van de groepen 5 en 6 van harte welkom op de club! Dinsdag 3 oktober om 19.00 uur begint de club van de groepen 7 en 8. Iedereen ontvangt binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Om de week op dinsdagavond is er voor beide clubs een leuk programma voor jou en je leeftijdsgenoten! Tijdens de clubavonden hoor je een Bijbelverhaal, zingen we en doen we een spel of knutselopdracht. Vind je het leuk om een vriend of vriendin mee te nemen? Neem ze gerust mee!

Christina Timmer, Shevonne Brobbel en Joey van Bemmel (club 5/6)
Elianne Bultman (club 7/8)

16+
In een vernieuwde vorm gaat ook dit najaar de 16+ weer van start! In plaats van de 16+ club, hebben we ervoor gekozen om het komende jaar een aantal avonden te plannen met elkaar, welke in het teken staan van gezelligheid, maar waar ook ruimte is voor (geloofs-)thema’s en een goed gesprek. Net zoals vorige jaren gaan we lekker met elkaar op pad en zullen er ook 1 á 2 thema-avonden gepland worden. Voorstellen voor thema’s zijn zeer welkom! Met degene die zich opgeven voor de 16+ zullen er een aantal data geprikt worden. Frequentie van de avonden zijn ongeveer maandelijks. Lijkt het je leuk om hierbij te zijn? Stuur dan een appje of berichtje met hierin je emailadres naar Wiljan den Boer (06-46558079). We kijken er naar uit om er samen met jullie weer een mooi seizoen van te maken!

Groetjes
Cor, Cornel, Tamara en Wiljan

Bijbelgesprekskring
Op D.V. donderdag 28 september starten we met de bijbelstudies rond het Evangelie naar de beschrijving van Markus. Op de eerste avond oriënteren we ons eerst op het geheel van Markus en vervolgens op hoofdstuk 1:1-13 waarmee we aan het begin staan van de weg die Jezus gaat.
De bijbelstudies zijn eenvoudig van vorm. Daarnaast bieden we handvatten voor wie zich verder wil verdiepen in dit Evangelie. Genoeg stof om samen over na te denken en om ook lijnen naar het heden te trekken.
We gebruiken als leidraad een bijbelstudieboekje geschreven door ds. René de Reuver met als titel: Op zoek naar het geheim.
De data voor dit seizoen: 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, 11 januari, 1 en 22 februari, 15 maart, 5 en 19 april.
We hopen naast bekende ook nieuwe kringleden te mogen begroeten.
Hartelijk welkom op 28 september vanaf 19.45 uur in De Bron. We willen om 20.00 uur beginnen.

Jopie van Vreeswijk
Joop van Roest

Op Weg”-kring
De “Op Weg”- kring is alweer begonnen.
Op het programma staat de bijbel-leesmethode, die S.O.L.V.A.T. heet.
Dit betekent dat je een bijbelgedeelte samen leest, en daarna met behulp van “leessleutels” zelf gaat ontdekken wat dit bijbelgedeelte jou vandaag te zeggen heeft. We luisteren ook naar elkaar om te horen wat de ander in het tekstgedeelte aanspreekt. Van harte ben je uitgenodigd om hieraan mee te doen. De eerste avond hebben we met deze manier van bijbellezen al geoefend. Alle aanwezigen vonden het een goede avond.
Kom er ook bij! Elke kringavond nemen we een ander gedeelte uit te bijbel. Je kunt dus heel gemakkelijk aanschuiven en meedoen.
Het lezen van de bijbel met “leessleutels” is ook geschikt om met het hele gezin te doen. Je komt op de “Op Weg”- kring oefenen en je kunt het met elkaar thuis toepassen!
De volgende “Op Weg”-avond is op 27 september om 20.00 uur in “De Bron”. Om 19.45 uur staat de koffie klaar. Heb je vragen?
Neem voor informatie contact op met:
Lia Rikkoert, tel. 0182-387043 of mail liarikkoert@solcon.nl of
Riet Hage, tel. 06-49135382 of mail hage0550@planet.nl of met
Anno den Besten, tel. 0182 381009 of mail annopatricia@ziggo.nl.

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Huig Hoek, ouderling

Diensten

  • 01okt. 10:00 uurProponent J.J. Hagendijk | Rotterdam - Kerk & Schooldienst 2017
    18:30 uurds. J.H. Reijm | Alblasserdam

Volledig prekenrooster

Contact

HG Willige Langerak
Montignylaan 18
2871 AE Schoonhoven

map

Routebeschrijving Ga

ANBI | Sitemap | Ontwerp en realisatie: Reprovinci