Kerkklanken 9 februari 2018

PREEKBEURTEN

Zondag 11 februari 2018
Eerste lijdenszondag

10.00 uur: ds.D.G.F. de Bree, Utrecht
Voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg, Ochten
Collecte in de dienst: Kerkelijke gebouwen (CvK)
Collecte bij de uitgang: St. Ontmoeting Thuis (Diac)

Zondag 18 februari 2018
Tweede lijdenszondag

10.00 uur: ds. G.J. van Meijeren, ’s Graveland
Viering Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. A.P. Berensen, Nieuw-Vennep
Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal
Collecte in de dienst: GZB (Diac)
Collecte bij de uitgang: Predikantsplaats (CvK)

AGENDA

Vrijdag 9 februari 2018
17.30 u. Stamppottenmaaltijd

Zaterdag 10 februari 2018
18.30 u. Alpha Youth

Maandag 12 februari 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Dinsdag 13 februari 2018
19.00 u. Club Jong Leven 7/8
20.00 u. Bijbelthemakring

Woensdag 14 februari 2018
19.00 u. Follow Me
20.00 u. Groeigroep bij Benno en Annemarie van Gils
20.30 u. Follow Me Next

Vrijdag 16 februari 2018
19.00 u. 12+-club

Zaterdag 17 februari 2018
18.30 u. Alpha Youth

Maandag 19 februari 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Dinsdag 20 februari 2018
18.30 u. Club Jong Leven 5/6
20.00 u. Consistorievergadering

Woensdag 21 februari 2018
19.00 u. Follow Me
20.00 u. 'Op Weg'-kring
20.30 u. Follow Me Next

Donderdag 22 februari 2018
20.00 u. Bijbelgesprekskring

GEMEENTEBERICHT

Rondom het Woord
Bij de diensten

Komende zondagen staan de diensten in het teken van de voorbereiding en viering van het Heilig Avondmaal. Deze diensten vallen samen met het begin van de lijdenstijd; een mooie aanloop naar de passietijd waarin het lijden van Christus centraal zal staan. Gezegende diensten gewenst.

Organisten

zondag 11 februari 201810.00 uurdhr. B. van Gils
 18.30 uurdhr. W. Voorrips
zondag 18 februari 201810.00 uurdhr. J. Swets
 18.30 uurdhr. J. Swets
  
  

Kinderoppas

11 februari 10.00 u.:
Aafke den Besten, Linda Korevaar, Mattheo den Besten en Vera Hilgeman

18 februari 10.00 u.:
Hanne van Roon, Arja Aantjes, Elianne Bultman en Fianne Vermeulen

Zondagsschool ‘Joraï’

18 februari 10.00 u.:
Ditje Hilgeman, Willeke van de Rotte, Vera Hilgeman en Myreann Brobbel. Thema: Inname van Jericho.

Rondom het Heilig Avondmaal
Censura Morum

Op zondag 18 februari a.s. hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In de voorbereidingsweek is er gelegenheid tot Censura Morum. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Vanuit de kerkenraad
Beroepingswerk

Weer even een kort bericht vanuit de beroepingscommissie.
Door de recente wijzigingen in de kerkenraad, heeft er ook in de beroepingscommissie een kleine aanpassing plaatsgevonden.
Gerco Hennink neemt nu vanuit de kerkenraad plaats in de commissie. Hij komt in de plaats van Michel van Slingerland, die nu niet meer namens de kerkenraad maar als gemeentelid in de commissie zitting heeft.
Verder willen we u meedelen dat we nog steeds in gesprek zijn met een proponent, een contact dat van beide zijden als positief wordt ervaren. Tot een beroep kan het echter pas komen als de studie volledig is afgerond. Momenteel zit zijn studie in de afrondende fase waarna het colloquium(dat is een gesprek wat vereist is voordat iemand wordt toegelaten tot het ambt van predikant binnen de PKN) kan worden aangevraagd.
We begrijpen dat u nu graag een naam zou willen lezen en we zouden u ook graag meer informatie willen geven in deze lange periode waarin we reeds vacant zijn. Maar volgens de regels, die gelden binnen de PKN, mogen we nog geen naam naar buiten brengen
Deze regels dienen wij ook in het belang van de proponent te respecteren.
Medio april hopen we u echter meer duidelijkheid te kunnen geven.
In vertrouwen dat God dit alles zo leidt, wachten we geduldig af totdat alle formaliteiten rond zijn studie volledig zijn afgerond en we tot het uitbrengen van een beroep kunnen overgaan. Uiteraard volgen wij hierbij de daarvoor geldende bepalingen van ons plaatselijk reglement.

de beroepingscommissie

Diaconie
11 februari | St. Ontmoeting Thuis

Stichting Ontmoeting biedt, op basis van Christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen om zo hun leven weer op orde te krijgen. De vrijwilligers en medewerkers helpen hen weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben en niemand buiten te sluiten. Deze diepgewortelde naastenliefde mogen we als norm hanteren bij alles wat we doen. (www.ontmoeting.org)

18 februari | GZB
De GZB wil de jonge kerken in Albanië, 1% van de bevolking, ondersteunen en werkt daarvoor samen met organisaties die zich inzetten voor gemeenteopbouw, bijbelverspreiding, evangelisatie in gevangenissen, hulp aan ex-gedetineerden en diverse vormen van scholing. Het is de bedoeling dat Ariewim van Harten, Joop van Roest en René Speksnijder eind april deelnemen aan de GZB-mannenreis naar Albanië. Samen met twintig mannen hopen zij sponsorgeld bijeen te brengen voor de renovatie van een verouderd deel van het gebouw van de Albanian Bible Society, zodat voor het groeiende werk een multifunctioneel centrum ontstaat voor eigen gebruik en verhuur. Daarvoor graag uw steun! Voor meer informatie op internet kunt u kijken op https://www.gzb.nl/doe-mee/mannenreis-albanie. Na de reis ontvang u meer informatie over het werk van de GZB in Albanië.

Collecte-opbrengsten en giften
01-01 HGJB € 90,36
07-01 ZOA € 315,05
14-01 IZB t.b.v. project ds. Niels de Jong € 299,12
21-01 Diaconie Algemeen € 305,15
28-01 NBG € 316,26

Hartelijk dank voor al uw gaven.

Verjaardagsfonds
Het verjaardagsfonds 2017 bedraagt € 1.111,80. De opbrengst van het verjaardagsfonds 2017 wordt besteed aan Stichting De Hoop.
Hartelijk dank voor al uw gaven.

de Diaconie

Bijbelthemakring
‘If I love Thee for hope of heaven, than deny me heaven. If I love Thee for fear of hell, than give me hell. But if I love Thee for Thyself, than give me Thyself alone.’
Op dinsdag 13 februari staat de tweede Bijbelthemakring op de planning. We maken gebruik van het boekje ‘Eten met Jezus’, geschreven door o.a. Stefan Paas. Deze avond staat het vierde hoofdstuk centraal, over de verschillen tussen de gastvrijheid van Maria en Martha (Lucas 10:38-42). In onze tijd en cultuur willen mensen graag ‘iets doen voor de ander’. Misschien willen we ook van alles ‘doen voor’ God. Maar is het niet beter om in plaats van ‘doen voor’ te kiezen voor ‘zijn met’? U bent van harte welkom, ook als u de eerste avond gemist heeft. Om 20.00 uur beginnen we in De Bron.

Jeroen Hagendijk

Bijbelgesprekskring
Je geld of je leven! Wat geef je voor het eeuwige leven? Of allebei… en dat met Jezus op weg naar Jeruzalem? Wat staat er nog in de weg? Hoofdstuk 6 uit het boekje over Markus 10:17-27. Hartelijk welkom D.V. donderdag 22 februari om 20.00 uur in De Bron.

Jopie van Vreeswijk
Joop van Roest

Stille Week
Samen…Gemeente… in de Stille Week
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. “ (Jesaja 53:5)
In de Stille Week komen we, in verbondenheid met de kerkdienst op Goede Vrijdag, als gemeente ook bij elkaar in een samenkomst op Witte Donderdag (29 maart) en Stille Zaterdag (31 maart). De aanvang is om 19.30 uur.
We lezen op deze avonden die gedeelten van de lijdensgeschiedenis uit de Bijbel, die passen bij deze dagen. Aanvullend zingen we samen enkele liederen en luisteren we naar het musiceren en declameren van gemeenteleden.
Wilt u, wil jij meedenken over de opzet van deze samenkomsten, musiceren, lezen of declameren of ….? Fijn! Neem even contact op met één van ondergetekenden.

Martin de Pooter
IJsbrand Verveer

Ten slotte
De band Sela heeft een aantal jaar geleden een Kerstalbum uitgebracht, met de titel ‘Gloria’. Op dit album staat het lied ‘Ik Ben’ dat Kerst met Pasen verbindt. Een tweetal coupletten vindt u hieronder. Het past ook mooi bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Ik Ben

Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven
Breekt het voor ieder, deelt het om niet

(Bron van leven, ons gegeven, vol van liefde en vrede, Christus Hij alleen)

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
Reikt ons de beker, geeft het om niet

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Huig Hoek, ouderling

Algemeen

SOBERE MAALTIJDBIJEENKOMSTEN
Pasen valt dit jaar op 1 april. Dat is geen grapje! In de tijd van voorbereiding op Pasen, ook wel de vastentijd genoemd, zijn er in Schoonhoven drie sobere maaltijdvieringen.
Het gaat om een eenvoudige maaltijd, met alleen soep, brood en koffie, thee of melk.
Er zijn ook momenten van bezinning. We zingen samen enkele liederen.
Ook kunnen we iets van ons geloof met elkaar delen (in alle vrijheid).
De maaltijden zijn op vrijdag 2 maart in “De Hoeksteen”, op vrijdag 9 maart in "De Bron" (Willige Langerak) en op vrijdag 16 maart in "De Overkant”.
De maaltijden zijn steeds van 18.00 uur tot ongeveer 19.15 uur. Opgave kan via de intekenlijsten, die in de kerk liggen, of bij Ton Seppen, tel. 0182 384728 of via de mail: ton.seppen@zonnet.nl (graag uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de sobere maaltijd). Men kan aan één of meerdere maaltijden deelnemen. Iedereen is welkom. Men kan komen met het hele gezin. Er zijn geen kosten aan verbonden! Wel is er een collecte voor een goed doel.

Pinksterconferentie 2018
“ONE WAY, leven met Jezus door de kracht van de Heilige Geest” is dit jaar het thema van de Pinksterconferentie 2018. Deze conferentie wordt ieder jaar georganiseerd door stichting Opwekking gedurende de pinksterdagen op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen.
Al jaren gaan er groepen uit Schoonhoven en omgeving kamperen op de grootste camping van Nederland gedurende de pinksterdagen. Het afgelopen jaren hebben vanuit diverse kerkelijke gemeenten vanuit Schoonhoven en omgeving bij elkaar gestaan. We hebben ook dit jaar plannen om met elkaar als groep te gaan.
Voor meer informatie over de conferentie zie: http://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie.
Wil je met ons mee kamperen geef je dan vanaf nu op en laat het mij even weten. Doe dit zo snel mogelijk (uiterlijk 19 februari). Dit in verband met een gunstige plek op het terrein (veld C-B-A-D-F). Stuur mij jouw bevestigingsmail door, dan kan ik je toevoegen aan de grote groep. Is je bevestigingsmail van na 19 februari dan wordt deze niet meer toegevoegd aan de eerste grote groep. Eventueel kan er een tweede groep worden gevormd.
Zijn er vragen dan hoor ik het graag. Sjon Schellingerhout, 06-23309685, sjon.schellingerhout@gmail.com

Lezing commissie Kerk en Israël, classis Gouda
De derde en laatste lezing van dit seizoen wordt op D.V. woensdag 14 februari om 19.45 uur gehouden in het Voorhof, Dorpstraat 1 te Krimpen a/d Lek.
Ds. Willem Glashouwer zal deze avond spreken over “50 jaar Jeruzalem”.
U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Vanaf 19.15 uur staan koffie en thee voor u en jou gereed.
Nadere informatie: kerkenisrael@gmail.com of bezoek onze website www.kerkenisraelgouda.nl.

Diensten

  • 25feb. 10:00 uurDs. W.J. van Schaik | Dordrecht
    18:30 uurDs. M. Roelofsen | Nieuw-Loosdrecht

Volledig prekenrooster

Contact

HG Willige Langerak
Montignylaan 18
2871 AE Schoonhoven

map

Routebeschrijving Ga

ANBI | Sitemap | Ontwerp en realisatie: Reprovinci